Verden i Bergen er et prosjekt i regi av CISV, en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner. CISV finnes i over 60 land og i alle verdensdeler.

Verden i Bergen har vært arrangert siden 2002. Prosjektet har som hovedformål å skape en trygg, morsom og lærerik møteplass for barn og unge med ulik kulturell bakgrunn, og samarbeider blant annet med asylmottakene i Bergen.

Høydepunktet er leir om sommeren, der det er aktiviteter og moro fra morgen til ettermiddag. I forkant og etterkant av leirene er det planlagt månedlige aktivitetskvelder/dager hvor barna kan møtes, slik at vennskap som oppstår kan bli holdt ved like.

Målet med prosjektene er å skape vennskap og forståelse, og dermed minske fremmedfrykt og rasisme. CISV nytter erfaringsbasert læring som metode og fokuserer på læring gjennom lek. Gjennom aktiviteter legger vi vekt på samarbeid, dialog og mestring. Vi ønsker å gjøre deltakerne mer klar over hva mangfold er og gi dem verktøy for å bli mer åpne og bevisste, for selv å stille sterkere mot fremmedfrykt. Våre hovedmålsettinger er formulert slik:

  • Deltakerne skal oppleve trygge rammer og å bli tatt på alvor.
  • Deltakerne skal bli mer bevisstgjort sine egne holdninger og uttrykk.
  • Deltakerne skal bli mer bevisst mekanismene bak mobbing og fremmedfrykt.
  • Deltakerne skal lære å kommunisere med, og uttrykke seg, overfor barn med en annen kulturell bakgrunn.
  • Deltakerne skal lære å gjenkjenne utbredte tankesett vi har om mennesker som er annerledes enn oss selv.
  • Deltakerne skal lære om ulike former for mangfold, herunder språk, mat, kultur, land, natur, musikk, sang og dans.
  • Deltakerne skal gjennom positive assosiasjoner og refleksjon sette pris på mangfold.
  • Deltakerne skal ha det gøy!